Zkušební řád pro Memoriál Luďka Müllera

I. Účel a cíle MLM

1/ Vychází ze zkušebního řádu pro IKP / Internatinal Kurzhaar Prufung / a dále ze zkušebního řádu FCI / v jeho dikci / pro polní a vodní práci ohařů.
2/ Předměty zkoušky – Memoriálu Luďka Müllera / dále jen MLM / jsou totožné s IKP. 3/ Stejně jako na IKP se exteriér psů a fen všech zúčastněných ohařů posoudí minimálně skupinou tří rozhodčích ještě před zahájením posouzení výkonu.
4/ Cílem MLM je umožnit domácím a zahraničním příznivcům ohařů udělat si obrázek o stavu chovu a výkonu ohařů v polní a vodní práci.

Chovatele podnítit k úsilí o zvyšování výkonu ohařů. Vzbudit u myslivců a vůdců psů zájem o špičkovou polní a vodní práci důležitou z hlediska dědičných vlastností. 5/ Požadavky kladené na tomto memoriálu na ohaře, převyšují úroveň podzimních a všestranných zkoušek v České republice v oblasti práce před ranou v poli / důraz na vrozené vlohy / a při nahánění v rákosí.

II. Předměty zkoušek

1/ Na MLM se výkon hodnotí známkami. Celkový počet bodů je dán příslušným koeficientem. Předměty se dělí do 4 skupin:

a/ polní práce

- hledání : koeficient 5
- vystavování a postupování 5
- nos 6

b/ vodní práce

- nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí 5

c/ přinášení

- kachny 3
- koroptev nebo bažant 3

d/ poslušnost

- kdy pes není rušen zvěří 3
- kdy je pes ve styku se zvěří 4

2/ Aby ohař obstál musí obdržet ve všech disciplinách známku velmi dobře – 3.

3/ Podrobné informace o ohaři, vůdci, rozhodčích, průběhu zkoušek, výkonu ohaře a zařazení do ceny jsou v soudcovské tabulce jejíž jeden formulář je přílohou tohoto zkušebního řádu pro MLM.

III. Polní práce

1/ Při posuzování polní práce je každý pes zkoušen minimálně dvakrát a to vždy nejméně 15 minut. Pes musí být v průběhu zkoušek naveden několikrát na zvěř tak, aby ocenění nebylo provedeno na základě náhodného výkonu.
2/ Hledání: Hledání musí být rychlé, velice prostorné a plánovité, soustavné a vytrvalé. V žádném případě však překotné, ukazující na nekoncentrovanost ohaře na práci, či hledání zrakem. Styl má být přizpůsoben kvalitě nosu a snaze psa zvěř vyhledat.Nutno ocenit takové hledání, které je přizpůsobeno terénu, svěřenému prostoru a větru. A čím více je možné pozorovat inteligentní lovecké chování ohaře. Není chybou hledání ve vzdálenosti do stran 150 i více metrů. Pozor na kratší hledání, které je třeba sankcionovat.

Dobré rozvržení prohledávaného prostoru, správný přístup k porostu, správné obracení na vítr je pro posouzení hledání stejně důležité, jako tempo přizpůsobené krajině a porostu, a také hledání rychlám,vytrvalým a prostorným cvalem.
3/ Vystavování a postupování: Pes musí nalezenou a zalehlou zvěř vystavovat
/ nebo před ní ležet / tak dlouho, dokud nepřijde jeho vůdce a zvěř na jeho pokny nevypíchne nebo zvěř sama nevyvstane. Nestačí pouze krátké značení. Opakované plané vystavování je známkou nejistoty psa a je posuzováno jako chybné. Při nedostatku zvěře pernaté je možné hodnotit vystavení také vyjímečně na zvěři srstnaté. Ale toto musí být prokázáno alespoň 3krát.
Přijde-li pes na čerstvou stopu, či zvěř před ním odběhne, musí ohař prokázat , že klidným postupováním, či ustálením zvěř najde a zastaví.
Zvláště na těchto zkouškách jsou vítány jemné manýry, jako projev dobré polní práce ohaře. Přiznávání a a spoluvystavování se sice na těchto zkouškách nehodnotí, ale rádo se vidí. Při hledání psů ve dvojicích by se měl druhý pes dát zastavit zvukovým povelem či posunkem.
4/ Nos: Kvalita nosu se posuzuje přesným posuzováním práce psa. Posouzení vyžaduje ze strany rozhodčích vysoké znalosti a bohaté zkušenosti při posouzení vlivu porostu, větru a podobně. U psů s jemným nosem je styl práce ovlivněn především použitím nosu. Tito psi stále sledují nosem vítr, krátce značí zavětření zvěře či ptáčky, ověřují větření při vystavování, zvěř najdou rychle a jistě jí ukáží. Spíše vodorovně, než šikmo nesená hlava je znakem toho, že pes je při práci veden nosem a bývá často známkou dobrého nosu.
5/ Párové hledání, přehlídkové hledání a baráž:Pokud tomu odpovídají poměry
v honitbách, může MLM probíhat formou párového hledání.
Přehlídkové hledání rozhoduje o vítězi MLM a pořadí při rovnosti bodů dvou a více ohařů. Slouží také k poskytnutí přehledného obrazu o výkonu psů pro diváky.

IV. Vodní práce

Zkouší se na vodních plochách, kde je dostatek rákosí v šířce nejméně 5 metrů. Pes musí rákosí systematicky prohledat v prostoru, snažit se zvěř vyhledat, vypíchnout, a umožnit vůdci její ulovení. Tato disciplina musí být zkoušena v dobře zazvěřeném rákosovém prostoru.

Je lépe, když pes je vypuštěn do rákosí přes dostatečně široký pás hladiny. Vypuštěný pes prohledává rákosí 5 minut. Když do té doby nepřijde na zvěř, práce se ukončí a je hodnocena za nahánění v rákosí dle podaného výkonu. Je-li pes
v kontaktu s kachnou nechá se dále pracovat.

Vypíchne-li zkoušený pes kachnu na hladinu je vůdce povinen na ní vystřelit, až po pokynu rozhodčích. Ti dají pokyn, až jsou dostatečně přesvědčení, že pes má vůli kachnu slovit.
Dohledá-li pes střelenou nebo postřelenou kachnu v rákosí a donese ji k vůdci, hodnotí se podle podaného výkonu.

V případě, že rozhodčí nejsou přesvědčení o vysokém odhodlání psa postřelenou zvěř vyhnat a slovit, mohou disciplinu opakovat.
Pro získání titulu CACIT je samozřejmé, že pes výborně pracoval v kontaktu
s kachnou, a tato skutečnost se zapisuje do soudcovské tabulky.

Při hodnocení výkonu se také posuzuje s jakým úsilím a zápalem se pes snaží kachnu vyhledat. Při takovéto samostatné práci není možné hodnotit poslušnost.

V. Přinášení

1/ Posuzuje se přinášení / způsob přinášení / pernaté / na poli a kachny při vodní práci.
2/ Jestliže neměl vůdce možnost střelit před psem koroptev nebo bažanta, odhodí se do krytiny jeden kus pernaté zvěře, v krajním případě kachna nebo holub. Vůdce nesmí odhození zvěře vidět, je seznámen s přibližným místem, kde zvěř leží. Pes je vypuštěn k dohledání zvěře minimálně 40 metrů před zvěří. Vůdci je umožněno, aby postupoval za příčně hledajícím psem. Rozhodčí dbají na dodržení loveckého chování vůdce.
3/ Přinášení kachny z hluboké vody se děje tak, že vůdce odloží na břehu psa, rozhodčí kachnu vhodí velice daleko do vody. Na povel jde pes pro kachnu, asi 5 metrů před kachnou vůdce vystřelí.
4/ Jako přinášení se hodnotí způsob přinášení tj. způsob jakým pes zvěř uchopí, nese a odevzdá. Správné uchopení a nesení zvěře se vyznačuje správným držením zvěře v mordě. Chybné je jak příliš silné uchopení, tak příliš jemné uchopení a nesení. Mačkání se považuje za chybu a ovlivňuje ocenění.
Za správné odevzdání se považuje takové, kdy pes přijde k vůdci, bez povelu či na jemný povel u vůdce usedne a drží zvěř do doby, než ji vůdce klidným způsobem odebere.
5/ Nepovažuje se za chybu, jestliže pes ve vodě nebo na břehu opraví uchopení kachny.
6/ Vysoký stupeň mačkání, či natržení zvěře, stejně tak jako načínání a hrobaření vylučuje psa ze zkoušek.

VI. Poslušnost

1/ Poslušnost při styku se zvěří:

a/ tato disciplina zahrnuje poslušnost psa před zvěří – klid před zvěří, pernatou nebo užitkovou srstnatou, rovněž tak klid po výstřelu. Pes nesmí prohánět vyvstalou pernatou zvěř, na kterou nebylo stříleno, to i bez povelu vůdce. Od prohánění srstnaté zvěře se musí dát odvolat či odpískat.

b/ nepovažuje se za chybu, jestliže pes viděl zvěř po výstřelu padat tuto samostatně bez povelu přinese. Jestliže nebyla při výstřelu žádná zvěř střelena nebo ji pes neviděl padat, musí po výstřelu / bez přivolání, připískání / vyčkat až dostane povel k přivolání či pokračování v práci.

c/ psi kteří prokáží neposlušnost na srstnatou zvěř, nemohou na zkouškách - MLM obstát.
2/ Poslušnost bez styku se zvěří:
a/ tato poslušnost se prokazuje při posouzení ovladatelnosti psa a při tom jak rychle a ochotně reaguje na povely svého vůdce / hlasem, posunkem či píšťalkou /. Poslušný pes musí ihned na povel vůdce přerušit práci, či pokračovat v přikázaném směru.

b/ žádoucí spolupráce s vůdcem se vyznačuje tím, že pes se otáčí na vůdce, udržuje s ním kontakt a je stále připraven mu při lovu pomáhat. Spolupráce je tím výše hodnocena, čím více působí dojmem tiché, hravé a laskavé souhry psa a vůdce.

VII. Závěrečná ustanovení

a/ Aby ohař obstál musí být hodnocen ve všech disciplinách alespoň známkou 3.
b/ Případný protest proti posouzení rozhodčími je podán vrchnímu rozhodčímu, přičemž musí být složena ve prospěch pořadatele kauce ve výši 1000,- Kč nebo jeho ekvivalentu v EURO.
Rozhodnutí vrchního rozhodčího je konečné.
c/ MLM se mohou zúčastnit ohaři, kteří mají absolvované zkoušky vloh a podzimní zkoušky v I. ceně a výstavní ohodnocení V nebo VD. Soutěže se mohou zúčastnit všechna plemena kontinentálních ohařů, přednost mají NKO
d/ Počet startujících ohařů a jejich výběr určuje pořadatel – Klub krátkosrstý ohař.

Příloha 1: Formulář soudcovské tabulky